Przeskocz do treści

statut

STATUT STOWARZYSZENIA
SEROCKA AKADEMIA SENIORA
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Tworzy się stowarzyszenie pod nazwą: Serocka Akademia Seniora, zwane dalej
stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r.
prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2001r. nr 79, poz. 855 ze zm.), ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) oraz o niniejszy Statut.
3. Terenem działania stowarzyszenia jest gmina Serock oraz obszar
Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów
stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju w ramach
statutowych uprawnień.
4. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Serock.
5. Stowarzyszenie zostaje utworzone na czas nieokreślony.

§ 2

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa poprzez organy ustanowione
w niniejszym statucie.
2. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej swoich członków.
Do prowadzenia swoich spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników,
zlecać ich wykonanie innym osobom na podstawie umów cywilnych, w pracach
stowarzyszenia mogą brać udział wolontariusze.

§ 3

1. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią podłużną o treści:
Serocka Akademia Seniora.
2. Stowarzyszenie może posługiwać się znakiem graficznym – logo, na zasadach
określonych w przepisach szczególnych.
3. Stowarzyszenie ma prawo wydawania zaświadczeń i legitymacji członkowskich
według wzoru określonego przez Zarząd stowarzyszenia.

§ 4

1. Stowarzyszenie może tworzyć jednostki organizacyjne służące realizacji celów
stowarzyszenia, w szczególności takich jak: oddziały, kluby środowiskowe i inne.
2. Dla realizacji swoich celów stowarzyszenie może współdziałać z osobami
fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi
osobowości prawnej oraz współtworzyć i przystępować do innych struktur
organizacyjnych.
3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
pośrednio lub bezpośrednio realizujących cele statutowe stowarzyszenia.
O przystąpieniu stowarzyszenia do tych organizacji oraz wystąpieniu z nich
decyduje Walne Zebranie Członków.
4. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2 podejmuje Zarząd
stowarzyszenia.

Rozdział II

CELE I SPOSOBY ICH RELIZACJI
§ 5

1. Celami stowarzyszenia są:
1) edukacja w różnych dziedzinach nauki, a w szczególności w zakresie
medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk
społecznych, ekonomicznych i prawnych, nauk technicznych, a także nauk
o ziemi i wszechświecie,
2) propagowanie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej,
psychicznej i fizycznej osób adekwatnie do wieku, stopnia sprawności
i zainteresowań,
3) upowszechnianie kultury i podejmowanie działań mających na celu ułatwienie
dostępu do dóbr kultury osób starszych,
4) upowszechnianie wiedzy na temat nowoczesnych technologii informatycznych
oraz podnoszenie kompetencji w tym zakresie,
5) aktywizacja społeczna osób starszych,
6) przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych, niezaradnych
i o niskich dochodach ze środowiska społecznego,
7) ochrona i promocja zdrowia, w tym szerzenie wiedzy o zdrowiu, propagowanie
zdrowego stylu życia oraz aktywnego wypoczynku,
8) upowszechnianie kultury fizycznej i aktywnego stylu życia,
9) promowanie idei wolontariatu,
10) propagowanie, kultywowanie, upowszechnianie i organizowanie turystyki
i krajoznawstwa,
11) kształtowanie postaw proekologicznych, działania na rzecz ekologii i ochrony
środowiska naturalnego,
12) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
13) upowszechnianie wiedzy o mieście Serock i powiecie legionowskim,
w szczególności poprzez prezentowanie dorobku kulturalno – społecznego
oraz walorów turystycznych,
14) działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
15) działania na rzecz integracji wewnątrzpokoleniowej i międzypokoleniowej
z wykorzystaniem potencjału intelektualnego seniorów,
16) działania charytatywne.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1) organizowanie wykładów, seminariów, lektoratów języków obcych, odczytów,
konferencji, spotkań, prelekcji, konkursów, koncertów, wystaw i innych zajęć,
2) prowadzenie szkoleń z e-usług dostępnych w sferze publicznej i prywatnej
oraz w zakresie mobilnych technologii i otwartych zasobów wiedzy,
3) organizowanie i koordynowanie spotkań z przedstawicielami świata nauki,
kultury, sztuki, polityki, gospodarki oraz z osobami zasłużonymi dla powiatu
legionowskiego,
4) organizowanie i prowadzenie różnych form zajęć z zakresu kultury fizycznej,
sportu i rekreacji,
5) organizowanie spotkań z pracownikami służby zdrowia i opieki społecznej
w ramach profilaktyki zdrowotnej,
6) współpracę z organami samorządowymi dla realizacji celów stowarzyszenia,
7) (wykreślony),
8) udzielanie różnego rodzaju wsparcia osobom starszym będącym w potrzebie,
tworzenie grup samopomocowych, organizowanie wolontariatu,
9) prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu kultury fizycznej i rekreacji,
organizowanie wyjazdów edukacyjnych, wyjazdów turystycznych po kraju i za
granicę,
10) podejmowanie działań i wspieranie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska,
11) współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi, mediami, organizacjami
pozarządowymi w zakresie realizacji celów statutowych stowarzyszenia,
12) współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym
charakterze działania,
13) organizowanie spotkań okolicznościowych i integracyjnych,
14) publikowanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych związanych
z działalnością stowarzyszenia w formie wydawnictw, nagrań a także poprzez
stronę internetową,
15) występowanie z wnioskami opiniami do właściwych władz, urzędów, instytucji,
organizacji i fundacji w sprawach związanych z działalnością stowarzyszenia,
16) (wykreślony).
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego. Zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej
i odpłatnej zostanie określony w regulaminie.
4. (wykreślony).

Rozdział III
CZŁONKOWIE,
ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 6

1. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.
2. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw
publicznych, niezależnie do narodowości oraz miejsca stałego zamieszkania,
która akceptuje cele statutowe stowarzyszenia.
3. Kandydat na członka zwyczajnego składa na piśmie deklarację o przystąpieniu do
stowarzyszenia, w której zobowiązuje się do działania na rzecz realizacji celów
statutowych i opłacania składek członkowskich.
4. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która
uznaje cele statutowe stowarzyszenia i jest zainteresowana działalnością
stowarzyszenia a ponadto zadeklaruje na jego rzecz pomoc merytoryczną,
finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w stowarzyszeniu przez swojego
przedstawiciela będącego osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do
czynności prawnych i nie pozbawioną praw publicznych.
5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje na podstawie pisemnej
deklaracji Zarząd stowarzyszenia w drodze uchwały. Założyciele stowarzyszenia
stają się członkami stowarzyszenia w chwili jego zarejestrowania.
6. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład
w działalność i rozwój stowarzyszenia lub szczególnie zasłużona w realizacji
celów, dla których zostało powołane stowarzyszenie. Godność członka
honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu, za zgodą
osoby zainteresowanej.

§ 7

1. Członek zwyczajny stowarzyszenia ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia oraz
uczestniczenia w ogólnych zebraniach stowarzyszenia i zabierania głosu
w sprawach związanych z działalnością stowarzyszenia,
2) zgłaszania wniosków i postulatów do władz stowarzyszenia, a także oceniania
ich działalność,
3) zgłaszania projektów uchwał,
4) uzyskiwania informacji od władz stowarzyszenia w sprawach dotyczących ich
działalności,
5) odwoływania się od uchwał władz stowarzyszenia w sprawach członkowskich,
6) uczestniczenia we wszystkich formach zajęć organizowanych przez
stowarzyszenie,
7) zaskarżenia do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu o skreśleniu
z listy członków stowarzyszenia lub o wykluczeniu ze stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny stowarzyszenia zobowiązany jest do:
1) aktywnego uczestniczenia w działalności stowarzyszenia oraz w realizacji jego
celów i zadań,
2) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz
stowarzyszenia,
3) troski o rozwój stowarzyszenia oraz działanie na jego rzecz,
4) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków,
5) regularnego opłacania składek członkowskich oraz opłat za udział
w zajęciach,
6) dbania o mienie i dobre imię stowarzyszenia,
7) przestrzegania zasad kulturalnego współżycia, wzajemnej życzliwości
i pomocy koleżeńskiej.

§ 8

Członek wspierający ma następujące prawa i obowiązki:
1) ma prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych
władz stowarzyszenia,
2) zobowiązany jest do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych
świadczeń,
3) zwolniony jest z obowiązku aktywnego uczestniczenia w realizacji celów
statutowych,
4) zwolniony jest z opłacania składek,
5) nie posiada czynnego ani biernego prawa wyborczego do władz
stowarzyszenia.

§ 9

Członek honorowy ma następujące prawa i obowiązki:
1) ma prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych
władz stowarzyszenia,
2) zwolniony jest z obowiązku aktywnego uczestnictwa w realizacji celów
statutowych,
3) zwolniony jest z obowiązku płacenia składek.

§ 10

1. Ustanie członkostwa w stowarzyszeniu następuje w przypadku:
1) rezygnacji z przynależności do stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie
Zarządowi,
2) śmierci członka.
2. Pozbawienie członkostwa następuje w przypadkach:
1) działalności sprzecznej ze statutem i uchwałami stowarzyszenia,
2) braku działań dla realizacji celów stowarzyszenia, nie uczestniczenie
w przedsięwzięciach stowarzyszenia,
3) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres
przekraczający 6 miesięcy,
4) utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.
3. Decyzję o pozbawieniu członkostwa podejmuje Zarząd w drodze uchwały. Odpis
uchwały zawierający pouczenie o trybie odwołania doręcza się wykluczonemu
członkowi.
4. Od uchwały Zarządu o pozbawieniu członkostwa przysługuje prawo odwołania do
Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na
piśmie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu. Jest ono rozpatrywane
na najbliższym Walnym Zebraniu. Do czasu rozstrzygnięcia w przedmiocie
odwołania odwołujący zostaje zawieszony w prawach członka.
5. Utrata członkostwa wspierającego następuje przez:
1) wystąpienie ze stowarzyszenia,
2) zaprzestanie działalności wspierającej,
3) utratę osobowości prawnej,
4) śmierci członka będącego osobą fizyczną.
6. Godność członka honorowego ustaje wskutek:
1) zgłoszonej rezygnacji na piśmie,
2) pozbawienie członkostwa przez Walne Zebranie Członków za czyny godzące
w dobre imię stowarzyszenia,
3) śmierci członka.

Rozdział IV
ORGANY STOWARZYSZENIA
§ 11

1. Władzami stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Zarząd i Komisja Rewizyjna są organami wybieralnymi i mają charakter
kadencyjny.
3. Kadencja władz stowarzyszenia trwa trzy lata i wygasa z chwilą przyjęcia przez
Zebranie końcowych sprawozdań z ich działalności i wybrania nowych władz.
4. W przypadku zmniejszenia liczby członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej
w trakcie trwania kadencji, władze stowarzyszenia mogą uzupełnić swój skład
o nowych członków do wysokości 1/3 członków tych władz. Najbliższe Walne
Zebranie Członków zatwierdza nowych członków lub wybiera innych.
5. Osobom wchodzącym w skład statutowych organów stowarzyszenia przysługuje
prawo do zwrotu uzasadnionych i udokumentowanych wydatków, poniesionych
w związku z wykonywaniem zadań statutowych.
6. Władze stowarzyszenia mogą ustanowić dla siebie regulaminy organizacji pracy.
Walne Zebranie Członków

§ 12

1. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Walne
Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd raz w roku jako
sprawozdawcze i raz na 3 lata jako sprawozdawczo – wyborcze nie później niż do
31 marca każdego roku. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest zgodnie z § 13.
3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad zwyczajnego
i nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia powiadamia
Zarząd za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie oraz poprzez
wywieszenie stosownej informacji na tablicy ogłoszeń lub w inny skuteczny
sposób co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem zebrania.
4. Walne Zebranie Członków jest ważne jeżeli uczestniczy w nim więcej niż 50%
członków. W przypadku braku quorum Zarząd wyznacza drugi termin Walnego
Zebrania Członków nie wcześniej jednak niż po upływie 1 godziny od pierwszego
terminu. Walne Zebranie w drugim terminie jest ważne bez względu na ilość
obecnych członków.
5. W Walnym Zebraniu uczestniczą członkowie zwyczajni stowarzyszenia oraz
z głosem doradczym członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
6. Walnym Zebraniem Członków kieruje każdorazowo Prezydium w składzie:
przewodniczący i sekretarz. Do czasu wyboru Prezydium obradami kieruje
Prezes stowarzyszenia, a w przypadku Zebrania Założycieli najstarszy wiekiem
uczestnik zebrania.
7. Uchwały Walnego Zebrania w pierwszym i drugim terminie zapadają zwykłą
większością głosów z wyjątkiem uchwał, o których mowa w § 14 ust. 3.

§ 13

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy Zarządu,
2) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków stowarzyszenia.
2. W przypadku złożenia wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania -
Zarząd ma obowiązek zwołać takie zebranie w terminie do 60 dni od daty
wpłynięcia wniosku. Zasady określone w 12 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla
których zostało zwołane.

§ 14

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia należy:
1) uchwalanie Statutu i jego zmian,
2) wybór członków władz stowarzyszenia,
3) określenie głównych kierunków i programów działania stowarzyszenia,
4) przyjmowanie rocznego planu pracy stowarzyszenia oraz uchwalanie budżetu,
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych bilansów i sprawozdań finansowych,
6) udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
7) odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej przed upływem ich kadencji,
8) podejmowanie uchwał w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku
nieruchomego stowarzyszenia,
9) określanie wysokości kwot zaciągania zobowiązań finansowych przez Zarząd,
10) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu stowarzyszenia lub połączeniu z innym
stowarzyszeniem,
11) ustalanie wysokości składek członkowskich,
12) przyznawanie honorowego członkostwa,
13) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków
stowarzyszenia,
14) zatwierdzanie wzoru graficznego logo,
15) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych
władz.
2. Głosowania na Walnym Zebraniu Członków są jawne. Tajne głosowanie zarządza
się na żądanie chociażby jednego z obecnych członków po uprzednim
zatwierdzeniu tego żądania przez Walne Zebranie Członków.
3. Do podjęcia uchwal w sprawach wymienionych w ust. 1 pkt 1) i 10) wymagana
jest większość 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania – przepis § 12 ust. 4 w zakresie drugiego terminu
zebrania stosuje się odpowiednio.
Zarząd

§ 15

1. Zarząd kieruje działalnością stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego
Zebrania Członków i z tego tytułu ponosi odpowiedzialność przed Walnym
Zebraniem Członków.
2. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za
przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa
skarbowe.
3. Zarząd składa się z 5 – 7 członków: prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika
oraz członków Zarządu. O liczbie członków Zarządu decyduje Walne Zebranie
Członków.
4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po jego wyborze. Pracą
Zarządu kieruje prezes, a w razie jego nieobecności zastępuje go wiceprezes.
Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach nie
wymagających kolektywnego działania.
5. Do kompetencji Zarządu należy:
1) realizowanie uchwał Walnego Zebrania oraz określanie szczegółowych
kierunków działania stowarzyszenia,
2) opracowywanie projektu rocznego planu pracy stowarzyszenia i projektu
budżetu,
3) realizacja budżetu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków,
4) kierowanie całokształtem bieżącej działalności stowarzyszenia,
5) zarządzanie majątkiem stowarzyszenia i prowadzenie gospodarki finansowej,
6) sporządzanie rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego
z działalności stowarzyszenia,
7) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych, których wartość nie
przekracza limitu określonego uchwałą Walnego Zebrania,
8) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
9) pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na działalność statutową,
10) pozyskiwanie członków wspierających,
11) powoływanie rady naukowo-programowej, komisji i zespołów oraz określanie
ich zadań,
12) wyznaczanie koordynatorów zadań i projektów,
13) zawieranie umów i porozumień wolontariackich i partnerskich z osobami
fizycznymi, instytucjami i firmami,
14) podejmowanie decyzji o zatrudnianiu pracowników i zawieranie stosownych
umów,
15) uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
16) podejmowanie decyzji o przyjęciu członków i utracie członkostwa oraz
prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
17) ustalanie wysokości opłat za prowadzone zajęcia,
18) zwoływanie i organizowanie Walnego Zebrania Członków,
19) rozpatrywanie skarg i wniosków zgłaszanych przez członków stowarzyszenia.
6. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych
i niemajątkowych w tym do zaciągania zobowiązań i zawierania umów oraz
udzielania pełnomocnictw w imieniu stowarzyszenia uprawnieni są: prezes i inny
członek Zarządu działający łącznie albo wiceprezes i inny członek Zarządu
działający łącznie.
7. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przy realizacji projektów
stowarzyszenia na podstawie umów cywilno – prawnych.

§ 16

1. Zarząd zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące.
Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes z własnej inicjatywy, na
wniosek 1/3 składu Zarządu lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków w tym prezesa lub wiceprezesa. W przypadku równej
liczby głosów decyduje głos prezesa, a w przypadku jego nieobecności głos
wiceprezesa.
3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym:
1) członkowie Komisji Rewizyjnej,
2) członkowie wspierający oraz ich przedstawiciele,
3) zaproszeni goście.
4. Do realizacji swych zadań Zarząd może zatrudniać pracowników, którzy tworzą
biuro stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna

§ 17

1. Komisja Rewizyjna jest 3-osobowym organem kontroli wewnętrznej, powołanym
przez Walne Zebranie Członków spośród członków nie pełniących innych funkcji
w organach stowarzyszenia.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego
ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej; jak również nie mogą
być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego.
4. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest prowadzenie merytorycznej, formalnej
i finansowej kontroli prawidłowości działalności stowarzyszenia, jego władz
i jednostek stowarzyszenia.

§ 18

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola całokształtu działalności stowarzyszenia co najmniej raz w roku,
2) badanie poprawności prowadzenia dokumentacji stowarzyszenia,
ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji księgowo-finansowej,
3) ocena rocznych sprawozdań Zarządu: merytorycznego i finansowego,
4) żądanie wyjaśnień w razie stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie kontroli,
5) przedstawienie Walnemu Zebraniu uwag i wniosków oraz zaleceń
pokontrolnych dotyczących działalności stowarzyszenia,
6) kontrola terminowości i prawidłowości opłacania składek członkowskich,
7) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosku w sprawie udzielenia
absolutorium Zarządowi,
8) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie
stwierdzenia nie wywiązywania się Zarządu z jego statutowych obowiązków,
9) zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd
w terminie lub w trybie ustalonym w statucie.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej w każdym czasie mają nieograniczony dostęp do
wszelkiej dokumentacji stowarzyszenia i jednostek stowarzyszenia.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są przez jej Przewodniczącego
i odbywają się co najmniej dwa razy w roku. Z posiedzenia Komisji jest
sporządzany protokół.
4. (uzupełniony) Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów w
głosowaniu jawnym przy obecności niezbędnego quorum wymaganego przy
podejmowaniu uchwał – tj. 2/3 liczby członków Komisji Rewizyjnej.

Rozdział V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 19

1. Majątek stowarzyszenia stanowią środki pieniężne, nieruchomości, ruchomości,
fundusze i prawa majątkowe.
2. Źródłami majątku są:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy i spadki,
3) wpływy ze sponsoringu i zbiórek publicznych,
4) dotacje ze środków publicznych i prawnych, subwencje, granty i udziały,
5) środki z różnego rodzaju funduszy,
6) wpływy z odpłatnej działalności statutowej,
7) dochody z majątku stowarzyszenia,
8) (wykreślony).
3. Majątek stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji statutowych celów
stowarzyszenia. Środki pieniężne są przechowywane na rachunku bankowym
stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość według
zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 20

Zarządzanie majątkiem stowarzyszenia podlega następującym ograniczeniom:
1) Zabronione jest udzielanie pożyczek przez stowarzyszenie lub zabezpieczanie
zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do członków, członków
organów lub pracowników oraz osób, z którymi pozostają one w związku
małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej
do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub
kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2) Zabronione jest przekazywanie majątku stowarzyszenia na rzecz członków,
członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich.
3) Zabronione jest wykorzystanie majątku na rzecz członków, członków organów
lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu
statutowego.
4) Zabroniony jest zakup towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie, członkowie organów stowarzyszenia lub pracownicy
oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich
lub w cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 21

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie
Członków większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku braku quorum uchwałę o zmianę statutu podejmuje Walne Zebranie
w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.
3. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie stowarzyszenia mogą być
przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te
zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.

§ 22

1. Rozwiązanie stowarzyszenia następuje w przypadku jego niezdolności do
dalszego działania lub w przypadku gdy liczba członków będzie niższa niż
15 osób.
2. Uchwałę w sprawie rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie
większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania. W przypadku braku quorum uchwałę o rozwiązaniu
stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie w drugim terminie bez względu na
liczbę obecnych członków.
3. Uchwała Walnego Zebrania o rozwiązaniu stowarzyszenia powołuje likwidatora,
którego zadaniem będzie uregulowanie wszelkich zobowiązań stowarzyszenia
i przekazanie składników majątkowych pozostałych po likwidacji podmiotom
wskazanym w uchwale Walnego Zebrania.

Rozdział VII
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE
§ 23

1. Postanowienia statutu dotyczące wyboru władz stowarzyszenia znajdują
odpowiednio zastosowanie do wyboru pierwszych władz stowarzyszenia.
2. Kompetencje zastrzeżone dla Walnego Zebrania Członków wykonuje wówczas
Zebranie Założycieli stowarzyszenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 24

1. Dane osobowe znajdujące się w posiadaniu stowarzyszenia są przetwarzane
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2014r., poz. 1182 tj.).
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy ustawy
– prawo o stowarzyszeniach oraz przepisy innych właściwych ustaw.
3. Statut stowarzyszenia i jego zmiany oraz uchwały Zebrania Założycieli
stowarzyszenia wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego
postanowienia Sądu Rejestrowego.